GO FISHING BG.ForumsClub
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Какво трябва да знаем за законите в морето

+27
ktv
Plamen
Петър Василев
rap66
minerva60
marinco
КИРО
max
goshotanchev
Светозар Върбанов
horgasz
xpynxpyn
runner
dobria1
Любак
tano
Мънцата
Ribarina
Моряка
EU_BG_akademika
Шморхи
emanuil
savi aleksiev
Дели
Albena
вакрил
Marco Polo
31 posters

Страница 4 от 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Мънцата Нед 18 Сеп 2011 - 0:44

emanuil написа:Мънци я пак прочети първия ми пост , sunglasses2
Четох го три пъти, какво имаш предвид 12666
Мънцата
Мънцата
...........................
 ...........................

Регистриран на : 08.10.2009
Брой мнения : 12946 Рожд.дaта : 19.05.1971
Години : 50

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  emanuil Нед 18 Сеп 2011 - 0:46

Няма да го цитирам , къде прочете че сме хванали по 3 кг . мой sunglasses2
emanuil
emanuil
...........................
 ...........................

Регистриран на : 31.08.2010
Брой мнения : 618 Рожд.дaта : 23.02.1971
Години : 50

http://www.nordcool.bg/

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Мънцата Нед 18 Сеп 2011 - 0:51

emanuil написа:Няма да го цитирам , къде прочете че сме хванали по 3 кг . мой sunglasses2
Прав си - никъде не прочетох какво сте хванали magnifier Вижте ся - няма проблем, пишете каквото искате, но някой ден да няма сърдити от липса на инфо ... Аз на телефонна любоФ само няма да играя nono От мен толкоз по тая тема :609c1f728720fb
Мънцата
Мънцата
...........................
 ...........................

Регистриран на : 08.10.2009
Брой мнения : 12946 Рожд.дaта : 19.05.1971
Години : 50

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Шморхи Нед 18 Сеп 2011 - 1:01

Мънца, глава 3, раздел II от закона за рибарство и аквакултури. Можеш да четеш ей тука -> [You must be registered and logged in to see this link.]
Кораб регистриран в МА, такси, разрешителни и кой знае какво още. Много неоправдано ми се струва.
Извинявам се за претоварването, но ще го копирам, а вие се плашете сами.
Раздел II
Стопански риболов
Чл. 17. (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Стопански риболов могат да извършват лица, които притежават разрешително и са придобили право за извършване на стопански риболов за съответната календарна година.
(2) Чуждестранни риболовни кораби могат да извършват стопански риболов при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(3) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се издава за кораб, вписан в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.
(4) Разрешително за стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се издава на лице - собственик или ползвател на водния обект или част от него, което притежава разрешително за ползване на воден обект, издадено по реда на Закона за водите.
(5) Разрешително за стопански риболов се издава на лицето, на което е предоставена концесия за специализиран обект за стопански риболов по чл. 3, ал. 1, т. 3.
Чл. 17а. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Разрешително за стопански риболов се издава на физическо лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) Разрешително за стопански риболов се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб отговаря на изискванията на чл. 14.
(3) Разрешително за стопански риболов се издава на чуждестранен риболовен кораб с разрешение на Министерския съвет за ползване на неусвоен ресурс от определена квота.
(4) За издаване на разрешително и за получаване на право за извършване на стопански риболов се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет. Размерът на таксата за разрешително не може да надвишава административните разходи за неговото издаване.
(5) Правото за извършване на стопански риболов в обектите по чл. 3 - държавна собственост, е възмездно, за което се заплаща годишна такса съгласно тарифата по ал. 4.
Чл. 17б. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Разрешително и право за извършване на стопански риболов се издават от:
1. изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице - за български физически и юридически лица;
2. изпълнителния директор на ИАРА - за чуждестранен риболовен кораб.
(2) Министърът на земеделието и горите утвърждава със заповед образци на разрешителните за стопански риболов.
Чл. 18. (1) Разрешителните за стопански риболов се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от ръководителите на нейните териториални звена при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(2) Кандидат за разрешително за стопански риболов може да бъде лицето, което ползва риболовния кораб от свое име независимо от това, дали е негов собственик или го ползва на друго основание.
(3) За издаване на разрешителните по ал. 1 се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) При извършване на стопански риболов разрешителното по ал. 1 се съхранява на риболовния кораб.
(5) Когато стопански риболов се извършва в специализирани обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3, разрешително се издава на лицето - ползвател на обекта.
(6) В разрешителното за стопански риболов се посочват:
1. органът, който е издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния кораб;
3. данни за притежателя на разрешителното;
4. технически данни за риболовния кораб;
5. регистрационен номер на акта за националност или на позволителното за плаване;
6. дата на издаване и срок на действие на разрешителното;
7. водните обекти или зони от тях за стопански риболов;
8. други данни, определени в наредбата по ал. 1.
(7) Разрешителното за стопански риболов се подновява за следващата календарна година от ИАРА или нейните териториални звена чрез презаверка.
(8) Когато стопански риболов се извършва с риболовни кораби, данните от издадените разрешителни се изпращат в едноседмичен срок служебно на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(9) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) За издаване на разрешително за стопански риболов с кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, или копие от акта за националност (временен акт за националност);
2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;
3. копие от свидетелството за правоспособност по чл. 14;
4. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;
5. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.
(2) За издаване на разрешително за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 или в зона от него кандидатът подава в ИАРА или в съответното териториално звено заявление по образец, към което прилага:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. копие от свидетелството за правоспособност по чл. 14;
3. разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите;
4. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.
(3) За издаване на разрешително за стопански риболов на юридическо лице или едноличен търговец се прилагат освен документите по ал. 1 или 2 и:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2.(отм. ДВ бр. 105/2005 г.)
3. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
(4) За издаване на разрешително за стопански риболов за чуждестранен риболовен кораб към документите по ал. 1 се прилага и разрешително (лицензия) за стопански риболов, издадено от държавата на знамето.
(5) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешени риболовни уреди се маркират в срока по чл. 18а, ал. 1.
(6) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.
Чл. 18а. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18.
(2) В разрешителното за стопански риболов с кораб се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния кораб:
а) регистрационният номер на акта за националност или на позволителното за плаване;
б) име на плавателния съд;
в) държава на знамето;
г) външна маркировка;
д) повиквателен сигнал (МРС);
3. име/наименование и адрес/седалище на притежателя на разрешителното;
4. име, адрес и единен граждански номер на капитана на кораба, когато извършва риболова от името и за сметка на притежателя на разрешителното;
5. технически данни за риболовния кораб:
а) мощност на двигателя;
б) тонаж;
в) обща дължина;
6. риболовни уреди (брой, размери: дължина, широчина, размер на окото);
7. дата на издаване и срок на действие на разрешителното;
8. район на плаване;
9. пристанище на регистрацията;
10. номерата на пломбите, с които са маркирани риболовните уреди.
(3) В разрешителното за стопански риболов в обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. име/наименование и адрес/седалище на притежателя на разрешителното;
3. име, адрес и единен граждански номер на физическото лице, което извършва риболова от името и за сметка на притежателя на разрешителното;
4. дата на издаване и срок на действие;
5. водният обект или зоната от него, където се извършва риболовът;
6. риболовни уреди (брой, размери: дължина, широчина, размер на окото);
7. номерата на пломбите, с които са маркирани риболовните уреди;
8. норми за задължително минимално зарибяване на обекта, в случай че риболовът се извършва в обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост.
(4) При установени непълноти или неточности органът по чл. 17б, ал. 1 в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.
(5) Заявителят отстранява нередовностите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(6) Изпълнителният директор или оправомощено от него лице отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:
1. на лице, което не отговаря на изискванията на чл. 14;
2. на лице, което към датата на подаване на заявлението е лишено от право да извършва стопански риболов;
3. на лице, което не е изпълнило вписаните в разрешителното норми за задължително минимално зарибяване на ползвания обект, в предвидените от закона случаи;
4. за кораб, който не е вписан в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция “Морска администрация”;
5. за специализиран обект по чл. 21, ал. 1 - когато кандидатства лице, което не е носител на концесионно право;
6. на лице, което не е изпълнило в срок указанията за отстраняване на непълноти и/или неточности в представените документи.
(7) Отказът за издаване на разрешително за стопански риболов подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Внесените такси за издаване на разрешително за стопански риболов се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.
Чл. 18б. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Разрешителното за стопански риболов е безсрочно.
(2) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното, за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 18в. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице прекратява срока на действие на разрешителното за стопански риболов:
1. по искане на лицето;
2. при смърт на физическото лице;
3. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
4. когато е отнето разрешителното, издадено по Закона за водите.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице с мотивирана заповед отнема разрешителното за стопански риболов за срок до една година от установяване на нарушението, когато лицето, което притежава разрешително за стопански риболов:
1. не спазва условията на издаденото разрешително;
2. лови риба и други водни организми в периода на забраната по чл. 32;
3. лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;
4. лови морски бозайници в нарушение на чл. 43;
5. не спазва изискването на чл. 18б, ал. 2.
(3) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
Чл. 18г. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) При извършване на стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 разрешителното за стопански риболов се съхранява от лицето по ал. 1.
(3) При извършване на стопански риболов с кораб разрешителното се съхранява на борда на плавателния съд от неговия капитан.
(4) Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в разрешителното риболовни уреди и средства.
Чл. 19. (1) (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) При извършване на стопански риболов се води дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.
(2) Риболовният дневник се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
(3) В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както следва:
1. за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;
2. (доп., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) за есетровите риби - по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;
3. за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.
(4) (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор на ИАРА по предложение на НТСРА определя и други видове риба и водни организми, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи, по размери на отделните индивиди или други показатели.
(5) (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 10 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.
(6) (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 10 метра освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5 отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.
(7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване.
Чл. 20. (Доп., ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Лицата, извършили стопански риболов, след разтоварване на улова съставят и предават на длъжностните лица на ИАРА декларация за произход в срок до 48 часа по образец съгласно наредбата по чл. 19, ал. 2. Декларацията съдържа данни за количеството уловена риба по видове и мястото, където е уловена.
Чл. 21. (1) Даляните, волите и тоните са публична държавна собственост и се отдават за ползване при условията и по реда на Закона за концесиите.
(2) Мястото и зоните на действие на специализираните обекти за стопански риболов по чл. 3, ал. 1, т. 3 във водите на Черно море и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА съгласувано с ръководителите на териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
(3) След въвеждане в действие на обектите по ал. 1 се забранява риболовът в тяхната зона на действие. Когато обектът не е въведен в действие през определения в разрешителното сезон за стопански риболов, изпълнителният директор на ИАРА обявява със заповед риболова в определената зона на действие за свободен.
(4) Промяна в параметрите на обектите, определени по реда на ал. 1, включително точката на връзване и направлението на даляна, удължаването на преградата (хавлията), промяна на зоната на действие и характера на работа през годината (сезонността), може да се извърши само с разрешение на изпълнителния директор на ИАРА по реда на ал. 2. Промяната се вписва в съответния регистър.
(5) Изпълнителният директор на ИАРА разрешава при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, откриването на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море след съгласуване с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
Чл. 21а. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно до 31 март със заповед определя комисия, която да изследва възможностите и условията за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море за следващата календарна година. В комисията се включват представители на ИАРА, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция “Морска администрация”, на военноморските бази на Българската армия и на Българската академия на науките.
(2) В 30-дневен срок от определянето й комисията по ал. 1 извършва проучвания и представя на изпълнителния директор на ИАРА писмено становище относно възможностите и условията за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море.
Чл. 21б. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) В 30-дневен срок от представянето на становището по чл. 21а, ал. 2 и след съгласуване с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия изпълнителният директор на ИАРА издава заповед, с която определя местата за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват условията и сроковете за провеждане на конкурс за определяне на лицата, които могат да извършват експерименти във всеки от обектите, крайният срок за подаване на заявленията за откриване на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов, условията, на които трябва да отговарят кандидатите, и критериите за оценка на същите.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в тeриториалните звена на ИАРА и се публикува в един централен ежедневник.
Чл. 21в. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Кандидат за откриване на експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов може да бъде лице, което притежава разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море с риболовен кораб или в специализиран обект по чл. 3, ал. 1, т. 3.
Чл. 21г. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Кандидатите за откриване на експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов подават заявление до изпълнителния директор на ИАРА чрез ръководителя на териториалното звено на ИАРА, в чийто район се намира обектът.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. разрешително за извършване на стопански риболов;
2. други документи, определени в подзаконов нормативен акт.
(3) Когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, към документите по ал. 2 се прилагат и:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. (отм. ДВ бр. 105/2005 г.)
3. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
4. копия от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година.
(4) Когато лицето действа по пълномощие, се прилага и нотариално заверено пълномощно.
Чл. 21д. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) В 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на заявленията по чл. 21б, ал. 2 изпълнителният директор на ИАРА издава мотивирана заповед, с която определя лицата, които могат да извършват експериментите за всеки от обявените обекти.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21е. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.)
(1) Изпълнителният директор на ИАРА отказва с мотивирана заповед откриването на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов на лице, което не:
1. представи документи по чл. 21г;
2. отговаря на критериите, определени в заповедта по чл. 21б, ал. 2.
(2) Отказът по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21ж. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Резултатите от конкурса се обявяват със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, която се публикува в един централен ежедневник и се поставя на видно място в териториалните звена на ИАРА.
Чл. 21з. (Нов, ДВ, бр. 94 от 2005 г. – в сила от 01.01.2006 г.) Условията и редът за откриване на експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море се определят с наредба на
Шморхи
Шморхи
...........................
 ...........................

Регистриран на : 18.11.2010
Брой мнения : 2885 Рожд.дaта : 11.10.1978
Години : 43

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  emanuil Нед 18 Сеп 2011 - 1:03

Мънцата написа:
Прав си - никъде не прочетох какво сте хванали

Ама знаеш , нямам нищо против да давам инфо , обаче няколко пишем другите ко правят sunglasses2
emanuil
emanuil
...........................
 ...........................

Регистриран на : 31.08.2010
Брой мнения : 618 Рожд.дaта : 23.02.1971
Години : 50

http://www.nordcool.bg/

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Шморхи Нед 18 Сеп 2011 - 1:03

Регистрация в МА, правоспособност, точно име на риболовеца, лиценз, такси, корабни дневници, отчети, данъчна декларация, булстат....па дали си струва баси! По-евтино ще ти излезе да си платиш акта ми се струва.

П.П. Понеже ми е малко съвестно....Аз напоследък повечко чета и почти не пиша, но общо-взето не влизам много в морето тази година. Време няма, лодката келява...такива неща. :5f3aea9b1ac151
Шморхи
Шморхи
...........................
 ...........................

Регистриран на : 18.11.2010
Брой мнения : 2885 Рожд.дaта : 11.10.1978
Години : 43

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  emanuil Нед 18 Сеп 2011 - 1:12

Значи като излязохме и ни провериха улова който бе перфектен , най любезно попитахме проверяващите каква е санкцията ако ни сбарат с повече . Отговори
1 От 20 до 70 лв при по малки количества 12666
2 От 300 до 700 лв за по големи количества
Нищо като кг sunglasses2
emanuil
emanuil
...........................
 ...........................

Регистриран на : 31.08.2010
Брой мнения : 618 Рожд.дaта : 23.02.1971
Години : 50

http://www.nordcool.bg/

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Мънцата Нед 18 Сеп 2011 - 1:19

emanuil написа:
Мънцата написа:
Прав си - никъде не прочетох какво сте хванали

Ама знаеш , нямам нищо против да давам инфо , обаче няколко пишем другите ко правят sunglasses2
Ами четат си 488232 Ама не се замислят като спрем всички, кво ши четат sunglasses2 Миналата година писах на едно друго място по този въпрос, никога не съм и предполагал, че и тук може да стане това, но ... факт 12666 Всъщност, сега се сетих, че бях пуснал темата и тук, но тогава тук въпросът не стоеше на дневен ред и се заключи sunglasses2 Мисля, че е време да я изкарам от нафталина 488232 Ето темата, който го интересува [You must be registered and logged in to see this link.]


Последната промяна е направена от Мънцата на Нед 18 Сеп 2011 - 1:47; мнението е било променяно общо 1 път
Мънцата
Мънцата
...........................
 ...........................

Регистриран на : 08.10.2009
Брой мнения : 12946 Рожд.дaта : 19.05.1971
Години : 50

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Мънцата Нед 18 Сеп 2011 - 1:23

emanuil написа:Значи като излязохме и ни провериха улова който бе перфектен ...
Ами доказали сте на практика, че на всяко действие има и противодействие ... sunglasses2

Тоше, мерси брат worshippy
Мънцата
Мънцата
...........................
 ...........................

Регистриран на : 08.10.2009
Брой мнения : 12946 Рожд.дaта : 19.05.1971
Години : 50

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  emanuil Нед 18 Сеп 2011 - 1:43

Така кво трябва да направим ако имаме повече от три кила , или какво трябва да направим за да имаме повече 12666 sunglasses2
emanuil
emanuil
...........................
 ...........................

Регистриран на : 31.08.2010
Брой мнения : 618 Рожд.дaта : 23.02.1971
Години : 50

http://www.nordcool.bg/

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Мънцата Нед 18 Сеп 2011 - 1:54

emanuil написа:Така кво трябва да направим ако имаме повече от три кила , или какво трябва да направим за да имаме повече 12666 sunglasses2
Ами всеки сам си го решава това sunglasses2

п.п. Продължаваме обаче в лакърдиите, или в новата стара тема [You must be registered and logged in to see this link.] sunglasses2
Мънцата
Мънцата
...........................
 ...........................

Регистриран на : 08.10.2009
Брой мнения : 12946 Рожд.дaта : 19.05.1971
Години : 50

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  emanuil Нед 18 Сеп 2011 - 1:59

Мънци като нямаше форуми ,никой не го проверяваха :9bbce68c65a7e8 а колко бракониери шетаха 373173
сега бракониерите пак си шетат ама що ние .... sunglasses2


Последната промяна е направена от emanuil на Нед 18 Сеп 2011 - 2:09; мнението е било променяно общо 1 път
emanuil
emanuil
...........................
 ...........................

Регистриран на : 31.08.2010
Брой мнения : 618 Рожд.дaта : 23.02.1971
Години : 50

http://www.nordcool.bg/

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  emanuil Нед 18 Сеп 2011 - 2:05

Идеята ми бе за мнение а не за лакърдии, като няма компетентни да си чешем езиците ... а аз като намеря инфо ще го споделя първо тук
emanuil
emanuil
...........................
 ...........................

Регистриран на : 31.08.2010
Брой мнения : 618 Рожд.дaта : 23.02.1971
Години : 50

http://www.nordcool.bg/

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Нед 18 Сеп 2011 - 6:53

Мисля Емануиле,че мааалко не си прав.
До миналата година в залива от мрежи ме беше страх
да си пускам чепарето,пък и не само в залива.
Тази година те са мнооого по-малко.
Верно че тепърва ще почнат да ги пускат,но пак ще са по-малко от преди.
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  emanuil Нед 18 Сеп 2011 - 10:01

Те тогава и ИАРАта имаха едно обурудване , не можеха да излязат от кабинетите си , какво остава да се борят с бракониерите . Сега усвоиха Еврофондове - катери ,лодки , джипки - както трябва. Ама за друго говорех 364672
emanuil написа:Та искам като се наловя където и да е по Черноморието , далеч съм от рекички , гьолове и локви да си изляза като бял човек законно без да се притеснявам дали съм хванал 5,10 или 40 кг.Явно този билет от 25 лв. не върши никаква работа ,съгласен съм да си платя повече и да се отдам на спокойствие на любимото ми хоби fishing1 :1db1cce6422ce9 Та има ли някакво решение на проблема , който съм сигурен вълнува не само мен sunglasses2
emanuil
emanuil
...........................
 ...........................

Регистриран на : 31.08.2010
Брой мнения : 618 Рожд.дaта : 23.02.1971
Години : 50

http://www.nordcool.bg/

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Нед 18 Сеп 2011 - 12:58

Защо си мислиш,че и на мен не ми се иска да го е.......?
Ама не знам кой къде сяда да мисли тея закони?
Лошото е,че ни карат да ги изпълняваме.

Сега е тука паламуда ( май 8 години го чакахме ).
И какво,минаваш,хващаш 3-4 парчета наведнъж,айде прибирай сееее.
Кеф за 3-4 мин.максимум.
Иначе колесари,оборудване,бля бля бля,
ама за да спазим закона,почваме се чешим там дето не ни сърби.
По нататък какво се случва няма да пиша,че не ми позволява червеното име.
Ама вий не сте малки да го разберете де. sunglasses2 смях смях смях
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Пет 23 Сеп 2011 - 19:40

Такаааа,
за да няма после изгорели.
Почнали са проверките и във Варненския район.
Катерите на ИАРА и ИАМА,с наблюдатели от ЕС ще правят проверките.
Доколко е вярно,.......просто ме предупредиха днес на стоянката,
да ми е оборудвана лодката като за прегледа.
Лошото е,че трябва още една чанта багаж да мъкна,ама ще му намеря колая.
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Пет 30 Сеп 2011 - 15:20

Едно извлечение

[You must be registered and logged in to see this image.]
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Чет 8 Дек 2011 - 17:13

Разпореждане 68 на ИАМА има промени от тази година
това е старо
[You must be registered and logged in to see this image.]

Тука т2 е ново,до сега не се споменаваше
[You must be registered and logged in to see this image.]

И какви двигатели се искат за влизане в морето
[You must be registered and logged in to see this image.]

Мисля си,че щом се споменава вече за РИБовете,
ще има и някакви други изисквания за регистрация и т.н.,
ама не съм се ровил още.
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  EU_BG_akademika Чет 8 Дек 2011 - 18:58

КИРО написа:
Мисля си,че щом се споменава вече за РИБовете,
ще има и някакви други изисквания за регистрация и т.н.,
ама не съм се ровил още.
ААААААА, кофтиииииииииии
EU_BG_akademika
EU_BG_akademika
...........................
 ...........................

Регистриран на : 10.06.2009
Брой мнения : 9351 Рожд.дaта : 21.08.1963
Години : 58

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Пет 9 Дек 2011 - 8:16

Що кофти ве,при мотор над 20кс,можеш до 5 мили да влизаш,
а при 60 кс.,на 20 мили. sunglasses2
Аз съм на 2 мили максимум.

Само дето се искат и още много "дребни" неща.
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  EU_BG_akademika Пет 9 Дек 2011 - 8:20

КИРО написа:Що кофти ве,при мотор над 20кс,можеш до 5 мили да влизаш,
а при 60 кс.,на 20 мили. sunglasses2
Аз съм на 2 мили максимум.

Само дето се искат и още много "дребни" неща.
Това са чисти щуротии, моят матор, например е 15 кс, но обсолютно същата машина с по голяма кубатура е 25,30кс. Е кво, да не мислиш че ще им дам да го раглобяват та да го мерят а? А лепенки мога да си направя квит кажеш, самозалепващо се фолио бол :dancingHappy_i
EU_BG_akademika
EU_BG_akademika
...........................
 ...........................

Регистриран на : 10.06.2009
Брой мнения : 9351 Рожд.дaта : 21.08.1963
Години : 58

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Пет 9 Дек 2011 - 8:50

Аве мой,никой няма ти отваря мотора,
достатъчно е да имаш те едни такива документи в морето.

[You must be registered and logged in to see this image.]

И там вътре в него си пише
[You must be registered and logged in to see this image.]

После ще ти искат и такъв документ в морето ако те проверят.
[You must be registered and logged in to see this image.]

И такъв
[You must be registered and logged in to see this image.]

И един екипажен списък за финал,ама няма да го показвам него.
Талона и протокола се издават всяка година,
след като си минал годишния преглед.

Пиша го не за друго,ами да сте наясно със ситуацията.
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  EU_BG_akademika Пет 9 Дек 2011 - 8:56

Ава шшшшшшшш, за гумените лодки нищо се не казва, който има RIB да си му мисли :6249c95f600dc6 , аз и без тва сега нямам пари да си купя........... 4470715d436575fb7973


Последната промяна е направена от EU_BG_akademika на Пет 9 Дек 2011 - 10:54; мнението е било променяно общо 1 път
EU_BG_akademika
EU_BG_akademika
...........................
 ...........................

Регистриран на : 10.06.2009
Брой мнения : 9351 Рожд.дaта : 21.08.1963
Години : 58

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  КИРО Пет 9 Дек 2011 - 8:58

Ще се разровя по разпоредбите,да видим нещо ново има ли.


Последната промяна е направена от КИРО на Пет 9 Дек 2011 - 9:01; мнението е било променяно общо 1 път
КИРО
КИРО
администратор
 администратор

Регистриран на : 16.05.2009
Брой мнения : 21288 Рожд.дaта : 17.12.1957
Години : 63

Върнете се в началото Go down

важна тема Re: Какво трябва да знаем за законите в морето

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Страница 4 от 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите